16ρόκειται γιά τή μητέρα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
Οἱ δήμιοι τήν ἀποκεφάλισαν μόλις γονάτισε ν’ ἀγκαλιάσει τό ἄψυχο σώμα τοῦ Ἱερομάρτυρα γιοῦ της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

footer
  • Δευτέρα 19 Μαρτίου
    Χρυσάνθου και Δαρείας μαρτύρων

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ